Algemene Voorwaarden CFD keukenrenovatie

 1. Algemeen

  1-1 Op al onze artikelen en diensten zijn de volgende leveringsvoorwaarden en betalingscondities van toepassing. De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever (hierna: de opdrachtgever) van CFD Keukenrenovatie wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  1-2 De verkoop van een artikel en of dienst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail.
  1-3 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
  1-4 Aangezien kleuren van stalen of persoonlijke interpretatie kunnen afwijken, kan kleurverschil van folie niet uitgesloten worden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen CFD Keukenrenovatie en de opdrachtgever tot: keukenrenovatie door wrapping, apparatuur vervangen, onderdelen en of fronten vervangen en bijbehorende werkzaamheden.

 2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

  2-1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en staan vermeld in euro's en zijn inclusief BTW.
  2-2 CFD Keukenrenovatie is niet verantwoordelijk voor schrijffouten. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van CFD Keukenrenovatie of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging van CFD Keukenrenovatie van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

 3. Factuur en betaling

  3-1 De factuur is gebaseerd op het in de offerte vermelde bedrag inclusief bijzondere afspraken.
  3-2 Betalingen of aanbetalingen dienen vooruit te geschieden via een overschrijving of internetbankieren.
  Zodra uw betaling ontvangen is zullen wij tot bestelling, productie en verzending overgaan.
  3-3 Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen zal CFD Keukenrenovatie tevens naast de prijzen ook de kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht, zoals verzend- en materiaalkosten, aan de opdrachtgever in rekening brengen.
  3-4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de factuur is gesteld. Het is de opdrachtgever niet toegestaan op de factuur enige bedragen in mindering te brengen dan wel te verrekenen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente, welke 2 procentpunten hoger ligt dan de wettelijke rente, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
  3-5 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief conform de voorwaarden van Intrum Justitia (www.intrum.nl )
  3-6 in geval van klachten is het de opdrachtgever dienen de factuurafspraken te worden gehandhaafd en zal CFD keukenrenovatie alles in werking stellen om de opdracht succesvol af te ronden.

 4. Levering en verzenden

  4-1 Voor standaardverzending vragen wij een bijdrage overeenkomstig met de tarieven van TNT post. (wordt vermeld op uw bevestiging)
  4-2 Bij leveringen buiten Nederland doch binnen de EU vragen wij een bijdrage overeenkomstig met de hiervoor geldende tarieven van TNT post.
  4-3 Indien onze producten niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren of vervangende artikelen te bestellen.

 5. Suggesties of vragen

  5-1 Heeft u suggesties of vragen, stuur dan een e-mail naar info@CFDKeukenrenovatie.nl
  5-2 CFD Keukenrenovatie kan een order beëindigen of een koper weigeren.
  5.3 Onze producten kunnen niet worden geruild.

6. Uw bestelling wordt op risico van de koper verstuurd.


         Zoekgeraakte zendingen worden niet door ons vergoed. Om dit te voorkomen kunnen wij, tegen meerprijs, de bestelling aangetekend verzenden.

 1. Privacy


  Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door CFD Keukenrenovatie gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

 2. Copyright


  Alle rechten van deze website zijn aan CFD Keukenrenovatie voorbehouden.
  Alleen met toestemming van CFD Keukenrenovatie mogen inhoudelijke informatie en/of beelden verspreid of gekopieerd

 3. Wijziging, intrekking van opdrachten

  9-1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is CFD Keukenrenovatie gerechtigd de termijn en/of de factuur aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
  9-2 Indien een opdracht door de opdrachtgever om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken, is hij betaling van het volledige overeengekomen bedrag met betrekking tot de opdracht verschuldigd.

 

 1. Uitvoering van de opdrachten

  10-1 CFD Keukenrenovatie is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
  10-2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft CFD Keukenrenovatie het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid voor de behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Voordat wij overgaan tot inhuren van derden zullen wij dit schriftelijk kenbaar maken.

 2. Reclames en geschillen

  11-1 De opdrachtgever dient klachten over de opdracht zo spoedig mogelijk aan CFD Keukenrenovatie kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan CFD Keukenrenovatie te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

 3. Overmacht

  12-1 CFD Keukenrenovatie is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- en stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan CFD Keukenrenovatie van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, ziekte van werknemers ongevallen en bedrijfsstoringen en storingen in de computerapparatuur van CFD Keukenrenovatie.
  12-2 In geval van overmacht aan de zijde van CFD Keukenrenovatie, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan een maand zijn zowel CFD Keukenrenovatie als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

 4. Aansprakelijkheid, vrijwaring

  13-1 CFD Keukenrenovatie is nimmer aansprakelijk voor schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst
  13-2 Bij sterke en onacceptabele afwijkingen van het aangeboden product, wordt een vergoeding verleend door CFD Keukenrenovatie ter hoogte van de prijs van de opdracht, doch altijd met een maximum van 50% van de prijs van het beschadigde product.
  Een vergoeding voor beschadigde en/of kwalitatief lager product wordt niet verleend indien CFD Keukenrenovatie vooraf schriftelijk (dit kan dus ook per e-mail) aan de opdrachtgever heeft laten weten.
  13-3 CFD Keukenrenovatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen en/of informatie of informatiedragers.
  13-4 Wij kunnen artikelen die gebruikt, beschadigd of kwijtgeraakt zijn, of op andere wijze niet aan onze richtlijnen voldoen, niet als retourzending accepteren.

 5. Ontbinding

  14-1 CFD Keukenrenovatie is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
  14-2 Indien CFD Keukenrenovatie door omstandigheden, die niet voor zijn rekening komen, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop CFD Keukenrenovatie geen invloed kan uitoefenen.

 6. Auteursrechten

  15-1Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt CFD Keukenrenovatie het auteursrecht op de door CFD Keukenrenovatie vervaardigde, aangepaste of anderszins in het kader van de opdracht gebruikte logo's of andere afbeeldingen.
  De opdrachtgever vrijwaart CFD Keukenrenovatie tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.


 7. Toepasselijk recht

  16-1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en CFD Keukenrenovatie is Nederlands recht van toepassing.
  16-2 Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.